บทความ


น้ำอัลคาไลน์ น้ำดื่มในอุดมคติ
น้ำอัลคาไลน์ น้ำดื่มในอุดมคติ

น้ำดื่มในอุดมคติควรมีลักษณะดังนี้

1.น้ำแร่ (Mineral Water) คือ น้ำที่มีเกลือแร่จำเป็นละลายอยู่

2.น้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่าง (Alkaline Water)

3.น้ำที่มีโครงสร้างขนาดเล็ก (Micro Cluster หรือ Small Cluster)

4.น้ำที่ไม่มีสิ่งปนเปื้อนซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น เชื้อจุลินทรีย์ สารเคมีและโลหะหนัก ฯลฯ

5.น่้ำที่มีค่า Oxidation Reduction Potential (ORP) เป็นประจุลบ

6.มีปริมาณออกซิเจนสูงอย่างเหมาะสม

 

ระบบโลหิตของมนุษย์ต้องการฤทธิ์ด่าง

            ตามปกติเลือดของมนุษย์มีค่า pH7.4 (ระหว่าง 7.35-7.45) คือ มีความเป็นด่างอ่อน ๆ ถ้า pH ในเลือดเป็น 6.8 (กรด) จะหมดสติและถึงตายได้ ถ้า pH ของเลือดต่ำลงมาน้อยกว่า 7.3 (ซึ่งตามหลัก pH 7.3 นี้ยังมีค่าเป็นด่าง) คนไข้จะเริ่มมีอาการซึ่งเรียกว่าสภาวะกรดเป็นพิษในเลือด (Acidosis) และต่ำกว่า 7.0 (ซึ่งตามหลัก pH 7.0 นี้ถือว่าเป็นกลาง) คนไข้จะตายได้ถ้าไม่รีบแก้ไขทันท่วงที

 

ระบบการสร้างสภาวะกันชน (Buffer) ภายในร่างกาย

            ร่างกายของมนุษย์จะเป็นกรดง่ายมาก เพราะอาหารส่วนใหญ่ที่กินจะก่อให้เกิดฤทธิ์เป็นกรด โดยเฉพาะอาหารพวกเนื้อสัตว์ เมื่อมีการเผาผลาญอาหาร Metabolism ก็จะเกิดของเสียที่มีฤทธิ์เป็นกรด (Acidic Waste) กับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) แก๊ส(Co2) นี้จะละลายในเลือดเพื่อกลับมายังปอดแล้วถูกขับออกมาเป็นลมหายใจออก

            การละลายของแก๊ส(Co2) นี้ทำให้กรดคาร์บอนิค (Carbonic Acid) แต่ร่างกายไม่ต้องการความเป็นกรด ดังนั้น เลือดต้องสร้างความเป็นด่างเพื่อให้ไปสมดุลกับกรด เราเรียกการสร้างสภาวะกันชน(Buffer) น้ำดื่มในอุดมคติจึงต้องมีฤทธิ์ด่างอ่อน ๆ  ถ้าร่างกายหาฤทธิ์ด่างไม่ได้จากน้ำดื่ม ถึงจะใช้วิธีดึงธาตุแคลเซียม(Calcium) และแมกนีเซียม(Magnesium) ออกมาจากกระดูกและกล้ามเนื้อ เพื่อใก้ฤทธิ์ด่างขึ้นมาเพื่อจะชดเชยหรือชนกับกรด ทำให้ร่างกายคงอยู่ได้โดยมี pH 7.4 กลับมาอย่างเดิม แต่ผลเสียตามมาก็คือ กระดูกจะสูญเสียธาตุแคลเซียมเกิดโรคกระดูกพรุน(Osteoporosis) ฟันโยกและผุง่าย ถ้าดึงออกจากหัวใจอย่างต่อเนื่องย่อมก่อให้เกิดปัญหาโรคหัวใจและถึงขั้นเสียชีวิตได้

ด้วยความปรารถนาดีจาก น้ำดื่มอัลคาไลน์ (น้ำด่าง) ตราแมนเนเจอร์ (Alkaline Water pH8.5+ By ManNature)

การตั้งค่า TDS และทำความสะอาดเครื่องทำน้ำด่าง
การตั้งค่า TDS และทำความสะอาดเครื่องทำน้ำด่าง

การตั้งค่า TDS เครื่องทำน้ำด่าง

1.กดปุ่ม Alkaline Water ค้างไว้ 5 นาที

2.จะขึ้นหน้าจอ ค่า TDS ขึ้นมา

3.เราสามารถเพิ่มค่าด้วยการกดปุ่ม Purified Water ลดค่าลงโดยกดปุ่ม Acid Water

4.ทำการเลือกค่า TDS ตามความเหมาะสม โดยมีค่าตั้งแต่ 050, 150, 250, 350, 450, 600

5.แล้วกดปุ่ม Alkaline Water อีก 3 ครั้ง เพื่อให้เข้าสู้หน้าจอทำงานปกติ

**ข้อแนะนำการตั้งค่า TDS

1.การตั้งค่า TDS ถ้าตั้งค่า อยู่ที่ 150 TDS ค่า pH จะได้ค่าน้ำ pH ที่ใกล้เคียงกับหน้าจอมากที่สุด (แต่ความเข้มข้นจะทำให้น้ำมี แคลเซียม ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า อาจจะออกเป็นตะกอนสีขาว หรือ วุ้นสีขาว)

2.การตั้งค่า TDS ถ้าตั้งค่า อยู่ที่250-600 ค่า pH ที่ได้จะลดลงจากหน้าจอตามอัตราส่วนแต่ (ความเข้มข้นในน้ำจะมีแคลเซียมที่อาจสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าลดลง)

 

การทำความสะอาดเครื่องทำน้ำด่าง

1.การใช้งานปกติหลังจากได้มีการผลิตน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคแล้ว ทั้งน้ำด่างและน้ำกรด ควรกดปุ่ม Purified Water แล้วปล่อยน้ำทิ้งไป ประมาณ 5-15 นาที แล้วทำการปิดก๊อกน้ำและปิด Power ที่ตัวเครื่อง

2.หลังจากการใช้งานเสริ็จสิ้นประจำวัน ให้ทำการ กดปุ่ม Cleaning โดยมีขั้นตอนดังนี้

     2.1.ทำการเปิดน้ำเข้าสู่ตัวเครื่อง แล้วกดปุ่ม Cleaning หน้าจอเครื่องจะขึ้นสีแดงและมีเสียงดนตรี

     2.2.จะมีช่วงเวลาในการทำการ Cleaning ประมาณ 30-60 วินาที

     2.3.ในระหว่างที่เครื่องทำความสะอาดตัวเองอยู่ ให้ปล่อยน้ำที่ไหลในช่วงนี้ทิ้งไป ไม่ควรบริโภค

     2.4.เมื่อเครื่องทำความสะอาดตัวเองเสร็จ จะกลับเข้าสู่หน้าจอปกติให้ทำการปิดก๊อกน้ำและปิดเครื่อง

**หมายเหตุ

1.การทำความทั้ง 2 วิธี ควรจะทำเป็นประจำ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่องและลดการเกิดตะกอนสีขาว หรือ วุ้นขาว

ด้วยความปราถนาดีจาก น้ำดื่มอัลคาไลน์ (น้ำด่าง) ตราแมนเนเจอร์ (Alkaline Water pH8.5+ By ManNature)

ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำด่าง
ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำด่าง

     เครื่องกรองน้ำด่าง (อัลคาไลน์) (Alkaline Water Ionizer) มีค่า pH อยู่ระหว่าง 2.5 ถึง 11.2 ซึ่งมีประโยชน์กับร่างกายและสามารถรักษาสุขภาพร่างกายได้

 

     เครื่องกรองน้ำด่างควรเสียบปลั๊กตลอด เพราะระบบการทำงานของเครื่องจะต่อเนื่อง และใช้ไฟไม่มาก ถ้าเสียบปลั๊กอยู่โดยไม่ได้ใช้งาน จะกินไฟ 5 หน่วยต่อ 1,000 วัน แต่ถ้าไม่เสียบปลั๊กก็สามารถทำได้ เพราะในตัวเครื่องมีแบตเตอรี่ขนาดเล็กอยู่ สามารถอยู่ได้ 4-5 ปี

 

ข้อควรปฏิบัติในการใช้เครื่องกรองน้ำด่าง

- ควรใช้งานในสภาพปกติ คือ ไม่ตั้งเครื่องในแนวอื่นๆ นอกจากแนวตั้ง

- ระดับที่ปลอดภัยต่อตัวเครื่อง คือระดับความสูงไม่เกิน 2 เมตร

- ถ้าแรงดันน้ำไม่เพียงพอ ควรเพิ่มแรงดันน้ำ

- ก่อนการใช้งานหรือเลิกการใช้งาน ควรเปิดน้ำระดับที่ดื่มยา เพราะจะทำการล้างกรด และด่างออกจากตัวเครื่อง

- ในการเปิดเครื่องครั้งแรกนั้นควรเปิดน้ำเข้าเครื่องให้เต็มระบบก่อนเปิดสวิตซ์เครื่อง

- ควรเปลี่ยนไส้กรองตามระยะเวลาที่กำหนด

- ควรเปลี่ยนสายยางน้ำปีละ 1 ครั้ง

- ควรทำความสะอาดล้างเครื่อง ปีละ 1 ครั้ง

 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก

เครื่องกรองน้ำด่าง (อัลคาไลน์) ตราแมนเนเจอร์ (Alkaline Water Ionizer By ManNature)

ข้อควรระวังและคำเตือนเพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวังและคำเตือนเพื่อความปลอดภัย
 1. ควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำอัลคาไลน์ ถ้าหากคุณเริ่มดื่มน้ำอัลคาไลน์เป็นครั้งแรก ให้ดื่มน้ำที่มีค่า pH เกือบจะเป็นกลางในปริมาณน้อยก่อนในสัปดาห์แรก เพื่อให้เวลาร่างกายปรับตัวให้เข้ากับน้ำอัลคาไลน์เพราะอาจจะมีการขับสารพิษที่สะสมอยู่ในร่างกายออกมาในระหว่างการดื่มน้ำอัลคาไลน์
 2. ห้ามดื่มน้ำอัลคาไลน์กับยา หากต้องการรับประทานยาให้เลือกดื่มน้ำกรองแทน
 3. ถ้าหากมีอาการผิดปกติหลังดื่มน้ำอัลคาไลน์ ให้หยุดดื่มทันที และปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับระดับค่า pH ในร่างกาย
 4. ถ้าหากร่างกายคุณมีอาการผิดปกติอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว ให้ปรึกษาแพทย์ว่าค่า pH และคุณสมบัติอื่น ๆ ของน้ำอัลคาไลน์จะมีผลต่ออาการผิดปกติที่มีอยู่อย่างไร
 5. ถ้าหากคุณมีปัญหากระเพาะอาหารและการทำงานของไตล้มเหลว หรือร่างกายขับโพแทสเซียมออกมา คุณไม่ควรดื่มน้ำอัลคาไลน์
 6. ตรวจสอบระดับค่า pH ของน้ำอัลคาไลน์เป็นประจำทุกเดือนเพื่อความมั่นใจว่าเครื่องทำงานเป็นปกติ ใช้น้ำยาวัดค่า pH และตารางเทียบสีกับค่า pH เครื่องมิเตอร์วัดค่า pH
 7. เมื่อเปลี่ยนระดับค่า pH ของน้ำ ควรปล่อยน้ำทิ้ง 5-10 วินาทีก่อนใช้น้ำ
 8. ควรดื่มน้ำอัลคาไลน์ที่มีค่า pH 9.5-9.8 ไม่ควรดื่มน้ำอัลคาไลน์ที่มีค่า pH สูงกว่า 10
 9. ถ้าหากต้องการเก็บน้ำอัลคาไลน์ ควรเก็บไว้ในภาชนะที่ทำจากแก้ว สเตนเลส หรือ ภาชนะสุญญากาศ และเก็บไว้ในที่มืด หลีกเลี่ยงแสงแดดและควรเก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง
 10. คุณค่าของน้ำของอัลคาไลน์จะลดลงทันทีและจะหมดคุณค่าลงหากเก็บไว้เกิน 3 วัน
 11. ห้ามใช้น้ำร้อนกับเครื่องทำน้ำอัลคาไลน์
 12. ห้ามดื่มน้ำแอซิด ( น้ำกรด )
 13. แนะนำให้คุณติดตั้งระบบเสริมการกรอง (Pre-filtration) เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่อง
 14. ห้ามเปิดฝาช่องบรรจุแร่ธาตุขณะที่เครื่องกำลังทำงาน ถ้าหากต้องการบรรจุแร่ธาตุ ให้ปิดน้ำและเครื่องก่อน แล้วจึงค่อยใส่แร่ธาตุลงในช่องบรรจุ

 

ด้วยความปราถนาดีจาก น้ำดื่มอัลคาไลน์ (น้ำด่าง) ตราแมนเนเจอร์ (Alkaline Water pH8.5+ By ManNature)

ลักษณะเฉพาะของเครื่องทำน้ำด่าง
ลักษณะเฉพาะของเครื่องทำน้ำด่าง
 1. ด้วยเทคโนโลยีการพ่นสีรถยนต์ จอสัมผัสที่ทำจากวัสดุอะคริลิคนำเข้าจากต่างประเทศ ประกอบกันรูปแบบภายนอกที่ดูทันสมัยแต่เรียบหรู ทำให้เครื่องทำน้ำอัลคาไลน์รุ่นนี้จัดอยู่ในสินค้าระดับพรีเมี่ยม
 2. หน้าจอเป็นระบบสัมผัสที่ได้รับการออกแบบด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ใช้ระบบ E – Valve ในการควบคุมการไหลของน้ำ
 3. หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ 3.8 นิ้ว เป็นหน้าจอสีแสดงค่าต่าง ๆ คือ ORP pH อัตราการไหลของน้ำ อุณหภูมิและแสดงการทำงานของเครื่อง
 4. ด้วยระบบการควบคุมการทำงานอิเล็คโตรไลซิสด้วยคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติทำให้ค่าคุณสมบัติของน้ำ TDS อยู่ระหว่าง 50-1500PPM
 5. ระบบการทำงานด้วยเสียงอัจฉริยะสามารถเปลี่ยนได้หลายภาษา
 6. ใช้เพลทขนาดใหญ่เป็นพิเศษที่ทำจากไทเทเนี่ยมเคลือบด้วยพลัททินั่มจำนวน 8 เพลท (พื้นที่สัมผัสทั้งหมดมากกว่า 1600 ซม.) ซึ่งช่วยในการยืดอายุการใช้งาน มีระบบการทำความสะอาดเครื่องเองโดยอัตโนมัติ (Sela Cleaning)
 7. ค่า pH อยู่ระหว่าง 2.5 ถึง 11.2 และค่า ORP อยู่ระหว่าง +500มิลลิโวลต์ ถึง-800มิลลิโวลด์
 8. มีช่องบรรจุแร่ธาตุอยู่ด้านบนตัวเครื่อง เพื่อใช้เติมแร่ธาตุชนิดต่าง ๆ ตามความต้องการ
 9. ใช้กำลังไฟฟ้า SMPS จาก 110โวลด์ ถึง 240โวลด์ ตามมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยสูง ตัวเครื่องมีระบบเครื่องนำความร้อนสูงและตั้งระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง
 10. มีสารไฟที่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ใช้ได้กับปลั๊กไฟในประเทศต่าง ๆ
 11. มีระบบไส้กรองคู่ภายในตัวเครื่องทำงาน 4 ขั้นตอน ( PP Cotton, KDF, Active Carbon, Fiber Carbon ) สามารถติดตั้งไส้กรองได้ด้วยตนเองสะดวกและรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีเหนี่ยวนำด้วยพลังแม่เหล็ก เมื่อไส้กรองหมดอายุ น้ำจะหยุดไหลโดยอัตโนมัติ

 

ด้วยความปราถนาดีจาก น้ำดื่มอัลคาไลน์ (น้ำด่าง) ตราแมนเนเจอร์ (Alkaline Water pH8.5+ By ManNature)

 

น้ำอัลคาไลน์มีผลดีต่อนักกีฬาอย่างไร
น้ำอัลคาไลน์มีผลดีต่อนักกีฬาอย่างไร

     หนึ่งในสิ่งที่ร่างกายขาดไม่ได้ คือ น้ำ ซึ่งน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคน เพราะร่างกายของคนนั้นประกอบด้วยน้ำถึง 70% แน่นอนว่าหากร่างกายขาดน้ำเพียง 3-5 วัน อาจส่งผลเสียต่อร่างกายและทำให้ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ น้ำช่วยให้ร่างกายมีการไหลเวียนของของเหลวเป็นปกติ ไม่ว่าจะน้ำ น้ำเลือด น้ำเหลืองและสารคัดหลั่งต่าง ๆ ให้มีความปกติ ทั้งเรื่องสี กลิ่น ความข้นหนืด เป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าของเหลวภายในและภายนอกที่รายล้อมเซลล์ มีสุขภาพดี โมเลกุลของน้ำช่วยดูดซึมและนำพาสารอาหารและชำระของเสียที่คั่งค่างในร่างกายให้ขับออกปกติ ช่วยสร้างความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่น ฟื้นฟูเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายให้ทำงานได้ปกติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายให้ดียิ่งขึ้น

 

     ผลดีที่สุดที่ได้จากอัลคาไลน์ที่เราสามารถจะคาดหวังได้ คือ การเพิ่มระดับออกซิเจนในเลือดให้สูงขึ้น ถ้าหากดื่มน้ำที่มีค่า pH สูงเป็นประจำ ยังจะสามารถช่วยเพิ่มความแข็งแรง และความทนทานให้แก่กล้ามเนื้อ ทำให้เนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อและอวัยวะต่าง ๆ ได้รับออกซิเจนในปริมาณสูง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วร่างกายคนเรามักจะได้รับน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย รวมทั้งนักกีฬาด้วยเพราะนักกีฬาต้องมีการควบคุมอาหาร ถ้าหากร่างกายได้รับน้ำเพียงพอตามความต้องการ ก็จะส่งผลให้การตอบสนองทางสรีระต่อกิจกรรมต่าง ๆ ดีขึ้นตามมา ร่างกายของนักกีฬาที่ต้องผ่านทั้งการฝึกฝนและการแข่งขัน ก่อให้เกิดความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ การได้รับน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการจึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียว ผลจากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับนักกีฬาตั้งแต่ปี 2483 พบว่าภาวการณ์ขาดน้ำเพียงอ่อน ๆ ก็ทำให้การฝึกซ้อมด้อยลง ปัจจุบันนี้นักกีฬาส่วนใหญ่บริโภคอาหารควบคุมน้ำหนักจากตะวันตก จึงคิดว่าได้รับเกลือในปริมาณมากแล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทดแทนเกลือให้แก่ร่างกาย หากออกกำลังกายน้อยกว่า 2 ชั่วโมง เมื่อมีการออกกำลังกายร่างกายจะสร้างกรดแลคติคเอซิด ซึ่งถ้าหากดื่มน้ำที่มีค่า pH สูงก็จะช่วยปรับให้ร่างกายอยู่ในสภาวะที่เป็นกลางมากกว่าที่จะเป็นกรดได้ น้ำอัลคาไลน์นั้นมีคุณสมบัติช่วยขจัดอนุมูลอิสระด้วย อีกทั้งเป็นตัวเร่งการดูดซึมออกซิเจนในร่างกาย กลุ่มโมเลกุลของน้ำอัลคาไลน์ที่มีขนาดเล็กสามารถแทรกซึมเข้าสู่อวัยวะต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น จึงทำให้ร่างกายไม่กลับไปสู่ภาวะการขาดน้ำได้  แนะนำให้นักกีฬาดื่มน้ำ 13-20 ออนซ์ ( 384-591 ซีซี ) ( 2-3 แก้ว ) 2 ชั่วโมงก่อนออกกำลังกาย และ 5-10 ออนซ์ ( ประมาณ 1-2 แก้ว ) ทุก ๆ  15-20 นาที ระหว่างการออกกำลังกาย ทั้งนี้ปริมาณน้ำที่ดื่มขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวเช่นเดียวกัน

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก

เครื่องกรองน้ำด่าง (อัลคาไลน์) ตราแมนเนเจอร์ (Alkaline Water Ionizer By ManNature) 

 

ดื่มน้ำอย่างไร ให้อายุยืน
ดื่มน้ำอย่างไร ให้อายุยืน

     ในการดำรงชีวิตของคนเราล้วนต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ ด้านเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้วงจรการดำรงชีวิตเป็นไปอย่างปกติและเกิดความสมดุล ซึ่งถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแล้วย่อมส่งผลต่อร่างกายให้เกิดความผิดปกติ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า น้ำ อาหาร วิถีชีวิต การออกกำลังกาย การตรวจสุขภาพ ไม่มีผลกับการดำรงชีวิตของคุณ การดื่มน้ำนั้นเราก็ต้องเลือก เพราะน้ำมีหลายแบบหลายประเภท ถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีเราควรรู้วิธีการดื่มน้ำอย่างถูกต้อง

 

1. น้ำดื่มธรรมชาติ

     น้ำดื่มธรรมชาติ หรือ น้ำดิบ ซึ่งอยู่ทั่วไปตามแหล่งน้ำธรรมชาติ มีคุณสมบัติทางชีวภาพที่ทำให้เซลล์ในร่างกายแข็งแรง นำไปฆ่าเชื้อด้วยความร้อน หรือ ใส่สารฆ่าเชื้อ จะทำให้สูญเสียคุณประโยชน์นี้ไปโดยไม่จำเป็น หากต้องซื้อน้ำดื่มควรเลือกชนิดที่ ไม่ผ่านความร้อน หรือ น้ำดื่มธรรมชาติที่ไม่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อใด ๆ

 

2. น้ำด่าง

     ปกติค่าความเป็นกรดด่าง หรือ pH ในร่างกายของคนมีสุขภาพดีจะอยู่ที่ 7.4 ซึ่งมีความเป็นด่างอ่อน ๆ ดังนั้นการดื่มน้ำด่างที่มีค่าเป็นด่าง หรือ ค่า pH ใกล้เคียงกัน จะดูดซึมแร่ธาตุได้ดี  ปัจจุบันมีน้ำอัลคาไลน์ ( น้ำด่าง ) ซึ่งเป็นน้ำดื่มที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ คืนความสมดุลให้ร่างกาย

 

3. น้ำกำจัดอนุมูลอิสระ ROS

     น้ำประเภทนี้ได้มาจากบ่อน้ำแร่ น้ำแร่ใต้ดิน หรือน้ำพุร้อน มีสรรพคุณในการกำจัดอนุมูลอิสระ ROS แต่สิ่งที่ควรระวัง คือ น้ำที่ติดฉลากว่า น้ำบริสุทธิ์จากธรรมชาติ หรือ น้ำแร่ธรรมชาติ แต่ความจริงคือน้ำที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วนำมาบรรจุขวดขาย ซึ่งน้ำประเภทนี้แทบไม่มีคุณสมบัติทางชีวภาพหลงเหลืออยู่เลย จึงไม่ต่างจากการดื่มน้ำบริสุทธิ์ทั่วไป

 

4. ระดับความเป็นด่างที่เหมาะกับร่างกาย

     การตัดสินใจเลือกดื่มน้ำด่าง ควรพิจารณาค่า pH ให้เหมาะสมกับร่างกาย ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันดังต่อไปนี้

 

 • น้ำอ่อน ( Soft Water )

     น้ำอ่อน คือ น้ำที่ผ่านการกรองจนมีค่าความกระด้างต่ำกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ดื่มง่าย ไม่มีรสปร่า เหมาะสำหรับดื่มก่อนนอนหรือเมื่อร่างกายอ่อนเพลีย สามารถนำไปปรุงอาหาร ชงชา หรือ ชงกับนมผงให้ทารกกินได้ แต่มีแร่ธาตุน้อย จึงไม่มีผลเชิงสุขภาพนัก

 • น้ำกระด้าง ( Hard Water )

     น้ำกระด้าง คือ น้ำที่มีค่าความกระด้างสูงกว่า  100 มิลลิกรัมต่อลิตร มีความขมและฝาด เพราะมีแมกนีเซียมปริมาณมาก มีแร่ธาตุสูง หากดื่มเป็นประจำจะช่วยฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมได้ แต่หากได้รับแมกนีเซียมมากเกินไป อาจจะทำให้ท้องเสีย กระเพาะอาหารและลำไส้ผิดปกติได้

 

5. ดื่มน้ำให้ได้วันละ 1.5-2 ลิตร

     ในร่างกายของผู้ใหญ่ประกอบด้วยน้ำราว 60% ขณะที่ร่างกายเด็กมีน้ำถึง 80% หากร่างกายขาดน้ำซัก 2%  ก็จะเริ่มมีสัญญาณเตือนผ่านความรู้สึกคอแห้งและกระหายน้ำ ปกติคนเราจะได้รับน้ำจากอาหารที่กินเข้าไปประมาณ 1 ลิตร และน้ำที่เกิดจากการเผาผลาญสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมันอีก 0.5 ลิตร ส่วนที่เหลือจึงต้องาจากการดื่มน้ำโดยตรง  ในแต่ละวัน ร่างกายจะสูญเสียน้ำไม่เท่ากัน ถ้าวันไหนออกแรงหนัก หรือ อากาศร้อนจนเสียเหงื่อ ร่างกายก็จะสูญเสียน้ำทันที 1 ลิตร ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องดื่มน้ำวันละ 1.5-2 ลิตร โดยดื่มครั้งละ 1 แก้ว และเริ่มจากการจิบทีละน้อยก่อนหากรู้สึกคอแห้งมากเพื่อไม่ให้ร่างกายได้รับน้ำปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็ว

 

     การเลือกดื่มน้ำที่ถูกวิธีเป็นการดูแลตัวอย่างอย่างง่ายที่สุด สามารถทำตามได้ไม่ยากเพียงแค่มีวินัยและเลือกสรรการกินให้กับร่างกายของเรา เพียงเท่านี้ร่างกายของเราก็จะสึกหรอช้าลงกว่าคนที่ไม่ดูแลตัวเองค่ะ

 

 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก

เครื่องกรองน้ำด่าง (อัลคาไลน์) ตราแมนเนเจอร์ (Alkaline Water Ionizer By ManNature) 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก goodlifeupdate

 

ข้อดีของเครื่องกรองน้ำ
ข้อดีของเครื่องกรองน้ำ

     น้ำประปาในแต่ละพื้นที่มีความสะอาดไม่เท่ากัน และการซื้อน้ำดื่มแบบขวดมาบริโภคนั้นก็ต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายแสนแพง ‘เครื่องกรองน้ำ’ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้คุณสามารถผลิตน้ำสะอาดสำหรับใช้บริโภคในชีวิตประจำวันและช่วยคุณประหยัดเงินในเวลาเดียวกัน

ข้อดีของเครื่องกรองน้ำ

1. มั่นใจในน้ำดื่ม

     การที่เราติดเครื่องกรองน้ำไว้ใช้เองภายในบ้าน เราจะรู้แหล่งที่มาของน้ำเมื่อผ่านเครื่องกรองน้ำและหลังจากผ่านเครื่องกรองน้ำ เราสามารถพิสูจน์น้ำดื่มได้ตลอดเวลา และจะรู้ได้ทันทีว่าน้ำที่เราดื่มนั้นสะอาดและปลอดภัยจริง ๆ จึงทำให้มั่นใจได้เลยว่าน้ำดื่มที่เข้าสู่ร่างกายของเราและคนในครอบครัวนั้นสะอาด ปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อน

2. ช่วยประหยัดเงินในระยะยาว

     คงไม่มีใครอยากเสียเงินทุกวัน ทุกสัปดาห์ เพื่อซื้อน้ำขวดที่มีราคาแพงหลายสิบขวดมาดื่ม เพราะหากคำนวณเป็นรายปีดูแล้ว ครอบครัวไหนที่มีสมาชิกจำนวนมากอาจหมดเงินไปกับการซื้อน้ำดื่มเกิน 1 หมื่นบาทต่อปีเลยทีเดียว ดังนั้นซื้อเครื่องกรองน้ำเถอะค่ะ ลงทุนครั้งเดียวแต่จะะทำให้คุณจะประหยัดเงินได้มากกว่าแน่นอน

3. ช่วยเพิ่มโอกาสในการดื่มน้ำในแต่ละวัน

     หลายคนคงเคยเจอเหตุการณ์ที่น้ำหมด และยิ่งถ้าร้านค้าอยู่ไกลแน่นอนว่าคนส่วนมากเลือกที่จะไม่ออกไปซื้อน้ำ ทำให้ร่างกายอาจรับได้น้ำไม่เพียงพอต่อวัน แต่ถ้าคุณมีเครื่องกรองน้ำติดไว้ที่บ้าน คุณจะมีน้ำให้ดื่มได้ตลอดทั้งวัน

4. ช่วยทุ่นแรง

    น้ำหนึ่งแพคมีน้ำหนักไม่เบาเลยนะคะ โดยเฉพาะครอบครัวใหญ่ ๆ ที่อยากจะซื้อน้ำมาตุนไว้หลาย ๆ แพค บอกได้เลยว่า นอกจากจะเสียเวลาออกไปซื้อแล้วยังต้องเสียแรงในการขนน้ำมาเก็บไว้อีกด้วย

5. ช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน

     ถึงแม้การติดตั้งเครื่องกรองน้ำจะทำให้เราต้องเสียพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านไป แต่เมื่อคิดดูดี ๆ การบริโภคน้ำดื่มแบบเป็นขวดเป็นการสิ้นเปลืองพื้นที่ใช้สอบภายในบ้านมากกว่าการติดตั้งเครื่องกรองน้ำเสียอีก ยิ่งถ้าต้องการซื้อน้ำดื่มมาสำรองไว้ในปริมาณเยอะ ๆ เพราะไม่อยากออกไปซื้อบ่อย ๆ ก็ยิ่งทำให้สิ้นเปลืองพื้นที่เยอะเช่นเดียวกัน

6. ช่วยลดภาวะโลกร้อน

     การดื่มน้ำดื่มบรรจุขวด หมายถึง การที่คุณใช้ขวดจำนวนมาก ถือเป็นการสร้างขยะที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน การติดเครื่องกรองน้ำไว้ที่บ้านหรือที่ทำงานก็จะเป็นการช่วยให้เราได้ดื่มน้ำที่สะอาดและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ในเวลาเดียวกัน

 

     เห็นไหมล่ะคะว่าเครื่องกรองน้ำช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นขนาดไหน รู้แบบนี้แล้วไปซื้อเครื่องกรองน้ำมาใช้กันดีกว่าค่ะ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรัก

 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก

เครื่องกรองน้ำด่าง (อัลคาไลน์) ตราแมนเนเจอร์ (Alkaline Water Ionizer By ManNature) 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก officemate

 

ผู้ดื่มควรคาดหวังอะไรจากดื่มน้ำอัลคาไลน์หรือน้ำด่าง
ผู้ดื่มควรคาดหวังอะไรจากดื่มน้ำอัลคาไลน์หรือน้ำด่าง

     การคาดหวังของผู้ดื่มขึ้นอยู่กับการเลือกดื่มน้ำอัลคาไลน์ที่มีค่า pH ในระดับใดตั้งแต่ตอนเริ่มดื่มเป็นครั้งแรก การทำงานของเครื่องทำน้ำอัลคาไลน์ด้วยพลังประจุไฟฟ้านั้น จะใช้ขบวนการอิเล็คโตรไลซิส ( electrolysis ) คือ การผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในน้ำ เพื่อแยกน้ำออกจากกันเป็นสองส่วน คือ น้ำที่มีค่าความเป็นด่าง ค่า pH สูงและน้ำที่มีค่า pH ต่ำ น้ำอัลคาไลน์เป็นตำนำพาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้ในปริมาณที่มากพอ จนทำให้ผู้ดื่มรู้สึกได้รับพลังงานและกระปรี้กระเปร่ามากขึ้นและยังเหมาะสำหรับการปรุงอาหารอีกด้วย เพราะทำให้อาหารคงความสดได้นานมีความสามารถในการดึงเอาทั้งกลิ่งและรสชาติดั้งเดิมของอาหารออกมาได้อย่างเต็มที่

 

     ความจริงแล้วการจะอธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคนเราใช้เวลานานหลายปีในการสะสมของเสียและสิ่งตกค้างต่าง ๆ ที่มีสภาพเป็นกรด ดังนั้นการที่จะทำให้ร่างกายกลับมาอยู่ในสภาพที่ตรงกันข้ามคือมีสภาพเป็นด่างนั้น ก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาเช่นกัน การดื่มน้ำอัลคาไลน์จะทำให้ร่างกายค่อย ๆ ปรับสู้สภาวะความเป็นด่างในระดับที่เหมาะสม เมื่อร่างกายมีสภาวะความเป็นด่างที่เหมาะสมแล้วก็จะส่งผลให้ระบบการทำงานได้ตามปกติ นั่นหมายความว่าความผิดปกติต่างๆ ในร่างกายก็จะค่อย ๆ ลดปริมาณลง จนสามารถกลับมาทำงานได้ตามกลไกปกติได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 

     นอกจากนี้ น้ำอัลคาไลน์ยังมีรสชาติดีกว่าน้ำทั่วไป อีกทั้งมีสัมผัสที่เบาอ่อนนุ่ม และยังช่วยปรับปรุงรสชาติของชา กาแฟ น้ำผลไม้ และเครื่องดื่มต่าง ๆ ให้ดีขึ้นด้วย

 

ด้วยความปราถนาดีจาก น้ำดื่มอัลคาไลน์ (น้ำด่าง) ตราแมนเนเจอร์ (Alkaline Water pH8.5+ By ManNature)

 

ใครที่ไม่ควรดื่มน้ำอัลคาไลน์
ใครที่ไม่ควรดื่มน้ำอัลคาไลน์

     น้ำอัลคาไลน์หรือน้ำด่างสุขภาพ คือ น้ำดื่มที่มีค่าน้ำด่างและมีแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการผสมอยู่มากมาย อาทิเช่น แคลเซียม โซเดียม แมกซีเนียมและโปรเทสเซียม อีกทั้งน้ำอัลคาไลน์เป็นน้ำที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก ทำให้ง่ายเมื่อร่างกายทำการดูดซึมน้ำเข้าไปใช้ยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ทำให้เป็นน้ำมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าน้ำธรรมดา เนื่องจากมีความเป็นกรดด่างที่สมดุลพอเหมาะกับร่างกายมนุษย์ จึงเข้าไปช่วยป้องกันร่างกายจากการทำลายของกรดส่วนเกิน ช่วยฟื้นฟูร่างกายด้วยการชำระล้างของเสียลึกถึงเซลล์ ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้แข็งแรงมากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะกินน้ำอัลคาไลน์ได้หมด แต่ละช่วงอายุจะมีข้อกำหนดในการดื่มน้ำอัลคาไลน์ ดังนี้

     สำหรับผู้สูงอายุควรเริ่มดื่มในปริมาณน้อยก่อน เช่น ดื่มน้ำอัลคาไลน์ในระดับ 1 ( ตามที่กำหนดในตัวเครื่อง ) ในปริมาณ 8 ออนซ์ ( 236.59 ซีซี )ต่อวัน ทั้งนี้เนื่องจากภายในร่างกายนั้นมีการสะสมของสารโลหะหนัก สารตกค้างและสารพิษอื่น ๆ ไว้เป็นเวลานาน บางกรณียังมีการสะสมของสิ่งตกค้างจากยาที่รับประทานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน เราจึงไม่ควรกดดันให้ร่างกายเข้าสู่ขบวนการขับเอาสารพิษเหล่านี้ออกจากร่างกายอย่างรวดเร็วเกินไป เพราะจะทำให้ร่างกายเกิดปฏิกิริยาได้

 • สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่แนะนำให้ดื่มน้ำอัลคาไลน์ ควรดื่มน้ำกรองจากปุ่มเครื่องกรองจากปุ่มเครื่องกรองน้ำบนตัวเครื่อง
 • เด็กอายุระหว่าง 4 – 12 ปี ควรดื่มน้ำอัลคาไลน์ในระดับ 1 เท่านั้น
 • ผู้ใหญ่ควรดื่มน้ำอัลคาไลน์ในระดับ 1 และ 2 ห้ามดื่มน้ำอัลคาไลน์ระดับ 3 เด็ดขาด

     

     น้ำอัลคาไลน์จะปรับสมดุลค่า pH ของกรดในร่างกาย สามารถเข้าไปปรับสมดุลเป็นกรดในร่างกายที่เกิดจากความเครียด กังวล อาหารจานด่วน น้ำอัดลม กาแฟ เหล้า บุหรี่ มลพิษต่าง ๆ ร่างกายจะสร้างเซลล์ไขมันเพื่อดักจับและสมดุลกรดเกินในร่างกายและนี้คือสาเหตุที่ทำให้เราอ้วนและมีไขมันส่วนเกิน ดังนั้นการดื่มน้ำอัลคาไลน์จะช่วยปรับสมดุลกรดเกินในร่างกาย

 

ด้วยความปราถนาดีจาก น้ำดื่มอัลคาไลน์ (น้ำด่าง) ตราแมนเนเจอร์ (Alkaline Water pH8.5+ By ManNature)

 

ความจำเป็นที่ต้องมี เครื่องกรองน้ำ
ความจำเป็นที่ต้องมี เครื่องกรองน้ำ

     องค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวว่า บนโลกของเราในทุกวันนี้มีคนตาย เนื่องจากโรคที่ติดเชื้อที่มากับน้ำถึง 25,000 คนต่อวัน เครื่องกรองน้ำจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อจะกรองสารเจือปนต่างๆ นี้ออกไป

 

     น้ำที่ใช้ดื่มมีสิ่งเจือปนอยู่มาก มีสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนมากกว่า 2,100 ชนิด และหลายชนิดมีอันตรายต่อสุขภาพ เราจึงต้องระวังอันตรายจากน้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ความอันตรายเหล่านี้ทำให้เกิดเทคโนโลยีเพื่อป้องกันตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากโรคที่มาจากน้ำ นั่นคือ เครื่องกรองน้ำ นั่นเอง

 

          เครื่องกรองน้ำ ทำให้ได้น้ำดื่มที่มีคุณภาพและมีความจำเป็นขึ้นทุกวัน เพราะปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับน้ำดื่ม เช่น เชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และโลหะหนักที่ปนเปื้อนมากับน้ำ รวมทั้งมีความจำเป็นที่จะได้น้ำดื่มในอุดมคติ คือ มีฤทธิ์เป็นด่างอ่อนๆ มีเกลือแร่ที่จำเป็น และมีโครงสร้างของน้ำขนาดเล็ก เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว

 

          ดังนั้น การมีเครื่องกรองน้ำ เพื่อทำน้ำดื่มในบ้านจึงเหมาะสม เพราะเรากรองน้ำด้วยตัวเราเอง จึงเกิดความเชื่อมั่นและเป็นการประหยัดในระยะยาว สะดวกกว่าการซื้อน้ำขวดมาใช้ ยิ่งไปกว่านั้นการมีน้ำดื่มที่สะอาดก่อให้เกิดประโยชน์กับร่างกายและสามารถรักษาสุขภาพร่างกายของเราได้อีกด้วย

 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก เครื่องกรองน้ำด่าง (อัลคาไลน์) ตราแมนเนเจอร์ (Alkaline Water Ionizer By ManNature) 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก greenwatershopping

 

ดื่มน้ำเป็นเวลา ช่วยลดน้ำหนักแถมเพิ่มผิวสวย
ดื่มน้ำเป็นเวลา ช่วยลดน้ำหนักแถมเพิ่มผิวสวย

1. ดื่มน้ำ 1 แก้ว หลังตื่นนอน

     โดยปกติแล้วร่างกายผู้ชายจะต้องการน้ำเปล่าประมาณ 13 แก้วต่อวัน ส่วนร่างกายผู้หญิงต้องการน้ำ 9 แก้วต่อวัน ขั้นตอนแรก เริ่มจากให้ฝึกตื่นเช้าให้เป็นนิสัย เพราะร่างกายของเรามีนาฬิกาชีวิต อวัยวะต่างๆ จะทำงานตามเวลาของมัน ซึ่งเราก็ต้องดื่มน้ำให้สัมพันธ์กับแต่ละช่วงเวลาด้วย

     เวลา 06.30-07.00 น. ให้ดื่มน้ำ 1 แก้ว หลังตื่นนอนตอนเช้าทันที ช่วงนี้เลือดในร่างกายจะมีความข้นหนืดสูง หลังจากขาดน้ำมาทั้งคืน การดื่มน้ำในตอนนี้จะช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดี และยังช่วยกระตุ้นการขับถ่าย

 

2. ช่วงสายๆ ดื่มน้ำ 2-3 แก้ว   

     เวลา 08.00 น. ดื่มน้ำ 1 แก้ว โดยดื่มน้ำก่อนรับประทานอาหารเช้า 1 ชม. ไม่ควรดื่มก่อนกินข้าวแบบทันที เพราะจะทำให้น้ำย่อยมีความเจือจางลง ทำให้ย่อยอาหารได้ไม่ดีเท่าที่ควร อาจทำให้ท้องอืดท้องเฟ้อ

     ถัดมา เวลา 09.00-11.00 น. ดื่มน้ำ 1-2 แก้ว ร่างกายเริ่มทำงานเต็มที่ในช่วงเวลานี้ พอทำงานเต็มที่ก็จะมีของเสียเกิดขึ้น จึงควรดื่มน้ำเพื่อชำระล้างของเสียเหล่านั้นออกไปจากร่างกาย

 

3. ดื่มน้ำก่อนมื้อเที่ยง

     เวลา 12.00 น. เที่ยงวัน ให้ดื่มน้ำ 1/2 แก้ว ก่อนรับประทานอาหาร 1 ชม. หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ จิบน้ำล้างปากได้เล็กน้อย ไม่ควรดื่มน้ำตามมากๆ เพราะจะทำให้น้ำย่อยเจือจาง ย่อยอาหารไม่ดีเท่าที่ควร

 

4. ช่วงบ่าย ดื่มน้ำ 2-3 แก้ว

     เวลา 13.00-16.00 น. ดื่มน้ำ 2 แก้ว โดยใช้การจิบระหว่างวันไปเรื่อยๆ เพื่อดับกระหาย และเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวพรรณ ยิ่งใครที่นั่งทำงานในห้องแอร์ ผิวจะแห้ง หยาบกระด้างได้ง่าย จึงควรเติมน้ำให้ผิวในช่วงนี้

 

5. ดื่มน้ำก่อนมื้อเย็น 1-2 แก้ว

     เวลา 17.00-19.00 ช่วงเย็นควรแบ่งเวลาไปออกกำลังกาย และก่อนจะทานมื้อเย็น ให้ดื่มน้ำก่อนอาหาร 1 ชม. ในปริมาณ 1-2 แก้ว

     ถัดมาในช่วงหัวค่ำ เวลา 19.00-21.00 น. ให้ดื่มน้ำอีก 1 แก้ว โดยใช้การจิบน้ำไปเรื่อยๆ เพื่อให้ระบบเลือดและระบบลำไส้ทำงานได้ดี

 

6. ก่อนนอน ดื่มน้ำ 1 แก้ว

     ในแต่ละวัน ควรเข้านอนเวลา 23.00 น. หรือไม่เกินเที่ยงคืน โดยก่อนจะนอน 1 ชม. ให้ดื่มน้ำ 1 แก้ว เพื่อชำระล้างสิ่งที่ตกค้างในลำไส้ แต่ไม่ควรดื่มใกล้เวลานอนเกินไป เพราะจะทำให้ปวดปัสสาวะกลางดึก รบกวนการนอน ทำให้นอนหลับไม่สนิทได้

 

7. ทำไมการดื่มน้ำ ช่วยลดความอ้วน?

     ดื่มน้ำเยอะๆ มีส่วนช่วยในการลดความอ้วน เพราะการดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว จะช่วยลดปริมาณไขมันในร่างกายของเราให้ลงได้ และถ้าดื่มก่อนมื้ออาหาร 1 ชม. ก็จะช่วยลดความอยากอาหารลงได้ด้วย อีกทั้งช่วยในการย่อยอาหารให้ระบบย่อยอาหารทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่

     แต่ทั้งนี้ก็ไม่ควรดื่มมากเกินไป (ไม่ควรเกิน 10 แก้วต่อวัน) เพราะจะทำให้ไตทำงานหนัก ทำให้เซลล์บวมน้ำ อาการต่อมาคือปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียนได้

         

ขอขอบคุณข้อมูลจาก thairath.co.th

 

ระมัดระวังการบริโภค
ระมัดระวังการบริโภค "น้ำดื่ม-น้ำแข็ง" ช่วงหน้าร้อน

          อย. ประกาศเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการบริโภคน้ำดื่ม น้ำแข็ง อาจปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์จากการผลิตและเก็บรักษาอาหารที่ไม่สะอาด ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน และโรคอุจจาระร่วง แนะควรเลือกซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ที่มีภาชนะบรรจุที่สะอาดและปิดสนิท มีฉลากแสดงรายละเอียดครบถ้วน เพื่อความปลอดภัย

 

          นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวว่า ขณะนี้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ทำให้น้ำดื่ม น้ำแข็ง กลายเป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมของผู้บริโภค เพื่อช่วยดับกระหายและคลายร้อน แต่เพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีการกำกับดูแลและเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพราะหากขั้นตอนการผลิตและการเก็บรักษาที่ไม่ดีอาจเกิดการปนเปื้อนและการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์อย่างรวดเร็ว ซึ่งเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ และมักพบบ่อยในช่วงหน้าร้อน ได้แก่ เชื้อซัลโมเนลล่า, วิบริโอ, อีโคไล และสแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส เป็นต้น อันเป็นสาเหตุสำคัญที่ท้าให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน และโรคอุจจาระร่วง

 

          อย. มีความห่วงใยอย่างยิ่ง จึงขอให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการเลือกซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ในช่วงหน้าร้อนเป็นพิเศษ โดยการเลือกซื้อน้ำดื่ม ควรเลือกภาชนะบรรจุที่สะอาดและปิดสนิท ไม่รั่วซึมหรือมีรอยสกปรก ไม่มีร่องรอยการเปิดใช้ ลักษณะของน้ำที่บรรจุอยู่ต้องใสสะอาด ไม่มีตะกอน ไม่มีสีกลิ่น รสที่ผิดปกติ โดยร้านค้าที่จำหน่าย ต้องไม่วางน้ำดื่มตากแดดและไม่เก็บน้ำดื่มในที่ร้อน

 

          กรณีน้ำแข็ง ควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากให้ครบถ้วน และต้องมีข้อความว่า “น้ำแข็งใช้รับประทานได้” ด้วยตัวอักษรสีน้ำเงิน โดยถุงที่ใช้บรรจุต้องสะอาด ปิดผนึกแน่นหนา ไม่ฉีกขาด และน้ำแข็งต้องใสสะอาด ไม่มีคราบ สี หรือกลิ่นที่ผิดปกติ ไม่มีฝุ่นผงหรือสิ่งแปลกปลอมในก้อนน้ำแข็ง นอกจากนี้ ผู้บริโภคควรสังเกตสถานที่เก็บและภาชนะที่บรรจุน้ำแข็ง ซึ่งต้องถูกสุขลักษณะ ไม่มีการใส่น้ำแข็งปนกับอาหารประเภทอื่น

 

          นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์กล่าวต่อไปว่า นอกเหนือจากนี้ การเลือกซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ขอให้ผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากแสดงรายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน เช่น ชื่อที่ตั้ง สถานที่ผลิต เครื่องหมาย อย. พร้อมเลขสารบบอาหาร 13 หลัก วันเดือนปีที่ควรบริโภคก่อน หาก อย. ตรวจพบผลิตภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจะด้ำเนินการตามกฎหมาย โดยจัดเป็นอาหารผิดมาตรฐาน ระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และจัดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

          หากผู้บริโภคพบผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่สะอาด ไม่ได้มาตรฐาน สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดที่พบปัญหา เพื่อ อย. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะร่วมมือกันเฝ้าระวังตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้ผู้บริโภคทั่วประเทศ

 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก น้ำดื่มอัลคาไลน์ (น้ำด่าง) ตราแมนเนเจอร์ (Alkaline Water pH8.5+ By ManNature)

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

น้ำแร่ 5 ประโยชน์ช่วยบำรุงสุขภาพ
น้ำแร่ 5 ประโยชน์ช่วยบำรุงสุขภาพ

     น้ำแร่ (Mineral Water) คือ น้ำที่มาจากธรรมชาติที่อยู่ใต้ดินที่ประกอบไปด้วยสารอาหาร แร่ธาติ มากมาย ซึ่งจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับแหล่งน้ำนั้นๆ น้ำแร่กับน้ำดื่มสะอาด มีประโยชน์เหมือนกันตรงที่ร่างกายต้องการน้ำ เพื่อใช้ในกระบวนการต่างๆ ของร่างกาย เช่น การขับเหงื่อ ขับของเสียออกจากร่างกายการไหลเวียนของโลหิต ส่วนต่างกันระหว่างน้ำแร่กับน้ำดื่ม ก็คือน้ำแร่จะมีแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการมากกว่า

 

1. น้ำแร่ช่วยให้กระดูกมีสุขภาพดี

     โดยเฉพาะกับผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน ที่มักจะต้องเจอกับอาการปวดขา ปวดเข่า ปวดหลัง เพราะกระดูกอาจจะเริ่มเสื่อมตามสมรรถภาพของร่างกาย ซึ่งมีการศึกษาทางวิทยาศาสตรแล้วว่า แคลเซียมที่อยู่ในน้ำแร่จะเป็นตัวสำคัญที่ช่วยในการรักษาความหนาแน่นของกระดูก และช่วยชะลอการเกิดโรคกระดูกพรุนได้ด้วย

 

2. น้ำแร่ช่วยลดความดันโลหิต

     เนื่องจากในน้ำแร่มีแมกนีเซียม ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญที่ช่วยรักษาระดับความดันโลหิตให้เป็นปกติ และมีการศึกษาพบว่ามีผู้ป่วยที่ดื่มน้ำแร่วันละ 1 ลิตรอย่างต่อเนื่อง ผ่านไปสักระยะความดันโลหิตของผู้ป่วยกลับลดลง

 

3. น้ำแร่ช่วยย่อยอาหาร

     เพราะน้ำแร่เป็นแหล่งของแร่ซัลเฟตที่ช่วยในระบบย่อยอาหาร ซัลเฟตจะช่วยไปกระตุ้นตับอ่อนให้หลั่งเอนไซม์ที่ช่วยย่อยอาหารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะถ้าระดับซัลเฟสต่ำจะส่งผลให้สุขภาพในทางเดินอาหารไม่ค่อยดี สังเกตได้จากอาการ ท้องอืด ท้องผูก หรือท้องเสีย

 

4. น้ำแร่ช่วยในการทำงานของกล้ามเนื้อ

     เนื่องจากน้ำแร่อุดมไปด้วยแมกนีเซียม ที่มีบทบาทสำคัญในการทำงานของกล้ามเนื้อ เพราะแมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นของร่างกายที่ช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายและทำงานได้อย่างดี ซึ่งอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือปวดกล้ามเนื้อ ก็เป็นสัญญาณนึงที่บ่งบอกว่าร่างกายขาดแมกนีเซียม

 

5. น้ำแร่ช่วยบำรุงผิว

     น้ำแร่จะช่วยให้ผิวของเราดีขึ้น เพราะมีปริมาณของซิลิกาสูง สามารถเสริมสร้างการฟื้นฟูของเซลล์ที่ช่วยในการชะลอริ้วรอย เพียงแค่ดื่มน้ำแร่วันละ 1 ขวด แถมยังสามารถใช้น้ำแร่เช็ดทำความสะอาดผิวหน้าของคุณได้ด้วย

 

     เห็นอย่างนี้คงต้องพกน้ำดื่มไปด้วยทุกที่แล้ว อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นน้ำแร่ น้ำอัลคาไลน์ หรือน้ำปกติ ก็ล้วนมีความจำเป็นต่อร่างกายทั้งนั้น เพราะฉะนั้นทุกคนควรดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อยวันละ 2 ลิตร เพื่อสุขภาพและผิวที่ดีนะครับ

 

ด้วยความปราถนาดีจาก น้ำดื่มอัลคาไลน์ (น้ำด่าง) ตราแมนเนเจอร์ (Alkaline Water pH8.5+ By ManNature)

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก catwalktotravel

 

6 โรคร้ายถามหา ถ้า “ดื่มน้ำน้อย”
6 โรคร้ายถามหา ถ้า “ดื่มน้ำน้อย”

     หากคุณเป็นคนหนึ่งที่แทบไม่ได้ลุกออกมาจากเก้าอี้ แก้วน้ำรินน้ำเอาไว้เต็มแก้วแต่อยู่ไปได้ทั้งวัน หรือวุ่นเสียจนไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆ วิ่งเข้าออกห้องประชุม ได้ดื่มน้ำเฉพาะช่วงที่ทานข้าวกลางวันเท่านั้น ขอบอกไว้เลยว่าร่างกายของคุณกำลัง “ขาดน้ำ” โดยที่คุณไม่รู้ตัว และมันส่งผลร้ายถึงสุขภาพอย่างร้ายแรงโดยที่คุณก็ไม่รู้ตัวเช่นเดียวกัน

 

1. สมองเสื่อม

     เมื่อร่างกายของเราขาดน้ำ ปริมาณของน้ำในร่างกายไม่เพียงพอในการเป็นส่วนหนึ่งของเลือดที่สูบฉีดไปทั่วร่างกาย เมื่อเลือดมีความข้นหนืดมากขึ้น ทำให้หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงที่สมองได้เพียงพอ จึงเป็นสาเหตุของอาการสมองเสื่อมได้นั่นเอง

 

2. ริดสีดวงทวาร

     แน่นอนถ้าหากร่างกายได้รับน้ำไม่เพียงพอ ส่งผลไปถึงระบบย่อยในกระเพาะอาหารที่ยากลำบากมากขึ้น และลำไส้ที่แห้ง อาจทำให้เราไม่สามารถขับอุจจาระออกมาได้ เมื่อของเสียสะสมอยู่ในลำไส้ ลำไส้ก็จะดูดซึมของเสียนั้นกลับเข้าร่างกายไปอีก ยิ่งทำให้เลือดมีของเสีย และข้นหนืดกว่าเดิม อุจจาระก็แข็งแห้งกว่าเดิม จนเกิดเป็นอาการท้องผูก และท้ายที่สุดลงเอยด้วยโรคริดสีดวงทวารนั่นเอง

 

3. ปวดข้อ

     เชื่อหรือไม่ว่ากระดูกอ่อนในหลายๆ ส่วนของ มีส่วนประกอบเป็นน้ำมากถึง 80% ดังนั้นหากข้อต่อหรือหมอนรองกระดูกแห้ง ไม่ชุ่มชื้นเพียงพอ อาจทำให้ข้อต่อต่างๆ ดูดซับแรงกระแทกได้ไม่ดีพอ จนเกิดอาการบาดเจ็บได้ง่าย

 

4. ทางเดินปัสสาวะอักเสบ / กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

     หากคุณมีอาการปวดปัสสาวะ แต่ไม่มีปัสสาวะไหลออกมา หรือไหลออกเพียงหยดสองหยด คุณอาจกำลังเป็นโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบ หรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบ อันเนื่องมาจากการดื่มน้ำไม่เพียงพอ การติดเชื้อ และการกลั้นปัสสาวะนานๆ

 

5. อ้วน

     ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าหากคุณดื่มน้ำน้อย เป็นสาเหตุที่อาจนำไปสู่โรคอ้วนได้ เพราะหากคุณดื่มน้ำอย่างเพียงพอในตอนเช้า ระหว่างมื้อกลางวัน และตอนเย็น หรืออาจดื่มน้ำ 1 แก้วก่อนทานอาหาร คุณจะพบว่าคุณอิ่มง่ายอิ่มเร็วกว่าการทานอาหารโดยไม่ดื่มน้ำเลย แล้วทำให้คุหิวอยู่เรื่อยๆคุณอาจทานเพลินจนน้ำหนักขึ้นได้ง่ายๆด้วย

 

6. ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ

     หากคุณพบว่าคุณมีประจำเดือนที่ไม่สม่ำเสมอ ขาดๆ หายๆ มีน้ำเกินไป มีสีเข้มเกินไป มาเป็นลิ่มเลือด หรือแม้กระทั่งปวดท้องประจำเดือนมาก สาเหตุสำคัญที่คุณอาจละเลยอาจมาจากการดื่มน้ำน้อยก็เป็นได้ เพราะเมื่อน้ำในร่างกายมีปริมาณไม่เพียงพอ ร่างกายจึงไม่สามารถนำน้ำไปสร้างเป็นประจำเดือนได้นั่นเอง

 

     แค่ดื่มน้ำน้อยก็ส่งผลเสียถึงร่างกายได้มากมายขนาดนี้ นี่ยังไม่รวมถึงผลเสียด้านผิวพรรณที่หย่อยคล้อย หมองคล้ำ ผิวแห้ง ตาแห้ง และดูแก่กว่าวัยอีกนะ สาวๆ ได้ยินแล้วคงต้องดื่มน้ำให้มากขึ้นแล้วนะครับ

 

ด้วยความปราศนาดีจาก เครื่องทำน้ำด่าง (อัลคาไลน์) ตราแมนเนเจอร์ (Alkaline Water Ionizer By ManNature)

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก sanook

 

ประโยชน์ของน้ำอัลคาไลน์กับค่า pH ระดับต่างๆ
ประโยชน์ของน้ำอัลคาไลน์กับค่า pH ระดับต่างๆ

     ตามวิทยาศาสตร์พื้นฐานของความเป็นกรดด่าง จะแสดงค่าด้วยตัวเลขที่เรียกว่าค่า pH (Potential of Hydrogen ion) ซึ่งมีตั้งแต่เลข 0 – 14 โดยตั้งแต่ 0-6 จะมีค่าเป็นกรด ส่วน 8-14 เรียกว่ามีค่าเป็นด่าง และค่า pH = 7 ก็คือเป็นกลาง (แต่จริงๆ แล้ว หากมีความเป็นด่างมากๆ หรือเป็นกรดมากๆ ก็สามารถมีค่าเกิน 14 หรือต่ำกว่า 0 ได้

 

     น้ำดื่มส่วนใหญ่จะมีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ที่เกือบๆ เป็นกลาง คือ อาจจะต่ำหรือเกินกว่า pH 7 นิดหน่อย แต่ในขณะที่พวกตระกูลน้ำอัดลมจะมีฤทธิ์เป็นกรดเยอะมาก โดยค่า pH จะอยู่ที่ 2 กว่าๆ ส่วนพวกน้ำแร่จากธรรมชาติหรือน้ำอัลคาไลน์ จะมีค่าเป็นด่างนิดหน่อย ค่า pH จะอยู่ที่ 8 - 8.5

 

ประโยชน์ของค่า pH แต่ละระดับ

- pH 5.5 สำหรับผิวภายนอก

     ล้างหน้า : น้ำอะซิดิก (ACIDIC) จะช่วยกระชับผิว กำจัดคราบมัน และเชื้อโรค โดยปราศจากสารเคมี เก็บน้ำอะซิดิกในขวดสเปรย์ใช้พ่นหน้าระหว่างวัน จะช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื้น กระชับ และยังกำจัดสิ่งสกปรกบนผิวหน้าได้อีกด้วย

     ล้างผม : ล้างผมด้วยน้ำอะซิดิกจะช่วยให้ผมเงางาม ลดรังแคบนหนังศีรษะ และยังมีรายงานจากผู้ใช้ว่า… ช่วยในเรื่องผมร่วงได้อีกด้วย

- pH 7.5 สำหรับชงนมเด็ก

     น้ำอัลคาไลน์ผสมกับนมผงจะช่วยเสริมสร้างกระดูกในตัวเด็กผู้เริ่มดื่มน้ำอัลคาไลน์ครั้งแรก ให้เริ่มดื่มที่ค่านี้ก่อน

- pH 8.5 สำหรับดื่ม

     กำจัดความอ่อนเพลียเมื่อยล้า เพราะแร่ธาตุที่มีประโยชน์มากมาย เช่น แคลเซี่ยม แมกนีเซียม และโปตัสเซียม จะซึมเข้าสู่เซลล์ของร่างกายได้รวดเร็ว จากนั้นน้ำอัลคาไลน์ยังมีค่า ORP ลบสูง (OXIDATION REDUCTION POTENTIAL) ช่วยสร้างสมดุลในร่างกาย กำจัดของเสียประเภทกรดออกจากร่างกาย

- pH 9 หุงข้าว

     แช่ข้าวดิบในน้ำอัลคาไลน์เป็นเวลา 30-60 นาทีก่อนหุง เม็ดข้าวสวยจะสุกเร็วขึ้น และสามารถจะใช้น้ำน้อยลงกว่าปรกติ ทำให้มีรสชาติอร่อยขึ้นโดยไม่แฉะ

- pH 9.5 หลังออกกำลังกาย

     โมเลกุลของน้ำอัลคาไลน์ที่มีขนาดเล็กจะสามารถซึมเข้าสู่เซลล์ของร่างกายได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหลังการออกกำลังกาย ซึ่งจะช่วยเติมน้ำที่ขาดหายไปได้อย่างรวดเร็ว

 

     นอกจากนี้ค่า pH ยังสามารถใช้กำจัดเชื้อโรค น้ำอะซิดิกจึงเหมาะกับการล้างแผล สามารถนำไปฉีดสเปรย์ตามข้อเท้า ป้องกันโรคผิวหนัง เช่น ฮ่องกงฟุต ปกติเลือดของคนเราจะมีค่าความเป็นด่างหรือค่า pH ประมาณ 7.2 – 7.4 (ด่างอ่อนๆ) จะทำให้เซลล์ในร่างกายเกิดความเสื่อม เพราะฉะนั้นการดื่มน้ำที่มีความเป็นด่าง (Alkaline) จะช่วยปรับสมดุล และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ได้

 

ด้วยความปราถนาดีจาก เครื่องทำน้ำด่าง (อัลคาไลน์) ตราแมนเนเจอร์ (Alkaline Water Ionizer By ManNature)

 

ทำไมต้องดื่ม น้ำอัลคาไลน์
ทำไมต้องดื่ม น้ำอัลคาไลน์

     "น้ำดื่มอัลคาไลน์" หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “น้ำด่าง” คือน้ำดื่มสะอาดที่มีค่า pH เป็นด่าง (มากกว่า pH 7) ซึ่งสภาพความเป็นด่างนั้นมีส่วนในการช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆ อีกทั้งยังช่วยในการดูดซึมเข้าไปจับไขมันส่วนเกิน และพวกโลหะหนักในร่างกายได้ดีขึ้น ทั้งนี้น้ำด่างยังประกอบด้วยแร่ธาตุสารอาหารต่างๆที่ร่างกายต้องการมากมาย จึงมีส่วนในการลดความอ้วน และลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็ง

 

 • น้ำอัลคาไลน์ มีแร่ธาตุที่ร่างกายผสมอยู่มากมาย อาทิเช่น แคลเซียม โซเดียม แมกนีเซียม และโปรเทสเซียม
 • น้ำอัลคาไลน์ ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้แข็งแรงมากขึ้น
 • น้ำอัลคาไลน์ เป็นน้ำที่มีความเป็นกรด-ด่าง ที่สมดุลกับร่างกายสามารถป้องกันร่างกายจากการทำลายของกรดส่วนเกิน
 • น้ำอัลคาไลน์ ช่วยฟื้นฟูร่างกายด้วยการชะล้างของเสียลุกถึงระดับเซลล์
 • น้ำอัลคาไลน์ เป็นน้ำที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก ทำให้ร่างกายเมื่อทำการดูดซึมน้ำเข้าไปใช้ตามส่วนต่างๆของร่างกาย

 

     ประโยชน์ของน้ำอัลคาไลน์มีประโยชน์มากมายที่สำคัญควรเลือกค่าความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะกับร่างกายด้วย ซึ่งค่าที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 8.5 เพราะจะทำให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุและร่างกายสามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติ ดื่มน้ำที่มีประโยชน์แล้วอย่าลืมออกกำลังควบคู่กันไปด้วยนะครับ

 

ด้วยความปราถนาดีจาก เครื่องกรองน้ำด่าง (อัลคาไลน์) ตราแมนเนเจอร์ (Alkaline Water lonizer By ManNature)

 

วิธีเช็ค
วิธีเช็ค "น้ำดื่ม" สะอาด เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าของคุณ

     "ผู้หญิง" หรือผู้ชายสายเฮลตี้ต่างก็รู้ดีว่า การดื่มน้ำเปล่าเยอะๆ นั้น ดีต่อ "สุขภาพ" ทั้งในแง่ของผิวพรรณ ช่วยลดน้ำหนัก หรือแม้แต่การรักษาอาการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ เช่น เป็นหวัด เจ็บคอ แต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าน้ำที่เราดื่มนั้นสะอาดและดีต่อสุขภาพ วันนี้เรามีวิธีการตรวจสอบน้ำดื่มที่สะอาดมาฝาก มาดูกันเลยครับ

 

1. ค่าความเป็นกรด-ด่าง

     นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า การจะพิจารณาคุณภาพน้ำดื่ม ว่าดีหรือไม่ดี ต้องใช้ตัวชี้วัดหลายตัวชี้วัด เริ่มกันที่ การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง มีการกำหนดไว้ว่า น้ำดื่มจะต้องมีค่าอยู่ในช่วง 6.5-8.5 ซึ่งมีความเป็นกรดหรือเบสเพียงเล็กน้อย สามารถดื่มได้ ไม่เป็นอันตราย และยังสามารถช่วยในการปรับสมดุลสภาพความ เป็นกรด-ด่างภายในร่างกายให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม ทำให้ร่างกายทำงานได้อย่างเป็นปกติ ที่จะช่วยให้ร่างกายสามารถต่อต้านโรคภัยต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

 

2. น้ำตู้หยอดเหรียญ ดื่มได้

     จากการสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำบริโภคในปี 2561 ของกรมอนามัยพบว่า มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการบริโภค ร้อยละ 40.13 โดยน้ำประปาน้ำตู้หยอดเหรียญและน้ำบรรจุถัง 20 ลิตร มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการบริโภคมากที่สุด

 

3. น้ำประปา อยู่ในมาตรฐาน

     การตรวจวัดมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ที่ทางกรมอนามัยกำหนด เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพน้ำประปานั้น ใช้ตัวชี้วัดในการตรวจสอบมากถึง 21 ตัวชี้วัด ทั้งด้านกายภาพ, เคมี, แบคทีเรีย, ค่าความกระด้าง, ค่าความเป็นกรด-ด่าง ฯลฯ มั่นใจได้ว่าน้ำประปาไทยมีคุณภาพดี

 

4. ดื่มน้ำต้มสุก ปลอดภัยกว่า

     สำหรับพื้นที่ขาดแคลนน้ำสะอาด หากซื้อน้ำอุปโภคบริโภคจากแหล่งที่ไม่มั่นใจในคุณภาพ ก่อนนำมาดื่ม ควรต้มน้ำให้เดือดอย่างน้อย 1 นาที แล้วเก็บใส่ในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิดมิดชิดปราศจากสิ่งสกปรก หลังจากนั้นก็สามารถนำมาดื่มได้ปกติแล้วครับ

 

5. หยดทิพย์ อ.32 ช่วยได้

     ส่วนการนำน้ำจากแม่น้ำลำคลอง หรือแหล่งน้ำผิวดินแหล่งอื่นๆ มาใช้โดยตรง ควรปรับปรุงคุณภาพน้ำและฆ่าเชื้อโรคก่อน ด้วยการแกว่งสารส้มชนิดก้อนในน้ำสักครู่ จะเห็นว่ามีตะกอนเริ่มจับตัวที่ก้นภาชนะ ตั้งทิ้งไว้สักพักจนตกตะกอนจนหมด จากนั้นเทเฉพาะน้ำที่ใสแล้วแยกออกมา

     จากนั้นนำน้ำใสมาฆ่าเชื้อโรคต่อ ด้วยการใช้หยดทิพย์ อ.32 ของกรมอนามัย ซึ่งเป็นสารละลายคลอรีนชนิดเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ ในอัตราส่วน 1 หยดต่อน้ำ 1 ลิตร หรือเติมผงปูนคลอรีนตามปริมาณที่กำหนด จากนั้นปล่อยให้มีระยะเวลาฆ่าเชื้อโรคอย่างน้อย 30 นาที ก่อนนำไปใช้อุปโภคบริโภคครับ

 

     การดื่มน้ำนั้นถือเป็นเรื่องที่ดี แต่การดื่มน้ำที่สะอาดถือเป็นเรื่องที่ดีกว่า เพราะฉะนั้นควรเลือกและดูให้ดีเสียก่อน เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ

 

ด้วยความปราถนาดีจาก เครื่องทำน้ำด่าง (อัลคาไลน์) ตราแมนเนเจอร์  (Alkaline Water Ionizer By ManNature)

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ไทยรัฐ

 

น้ำแร่ ตัวช่วยสุขภาพดีสู้วิกฤต PM 2.5
น้ำแร่ ตัวช่วยสุขภาพดีสู้วิกฤต PM 2.5

     ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ปกคลุมทั่วไปทั่วท้องฟ้ากรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และอีกหลายๆ จังหวัดในประเทศไทย ล้วนทำให้สุขภาพของเราแย่ลงเป็นอย่างมาก ด้วยอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากจนสามารถเข้าสู่หลอดเส้นเลือดฝอยบริเวณปอดได้ และหากสะสมเป็นระยะเวลานาน สามารถก่อให้เกิดโรคร้ายแรงเกี่ยวกับทางระบบทางเดินหายใจได้ เช่น ปอดอักเสบ ถุงลมโป่งพอง และ โรคมะเร็งระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น

 

     แม้ว่าทางภาครัฐจะให้ความรู้เรื่องการป้องกันโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัย แต่สิ่งที่เราสามารถดูแลสุขภาพควบคู่ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกัน และสามารถต่อสู้กับวิกฤตฝุ่นนี้ไปได้ คือ “การดื่มน้ำที่สะอาดและมีแร่ธาตุอย่างน้ำแร่”

 

     น้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของร่างกาย แม้แต่เซลล์ที่เล็กที่สุดของร่างกายก็ยังมี “น้ำ” เป็นส่วนประกอบ เช่น สมองมีน้ำเป็นส่วนประกอบมากถึง 75% เลือดมีน้ำ 85% ปอดมีน้ำ 90% และ ผิวหนังมีน้ำ 80% ป็นต้น ดังนั้นหากเราดื่มน้ำไม่เพียงพอ หรือทำให้ร่างกายอยู่ในสภาวะขาดน้ำ จะส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างมาก ซึ่งการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอ จะช่วยขับสิ่งสกปรกที่ตกค้างในร่างกายออกไปได้

 

     แต่การดื่มน้ำไม่ใช่ว่าจะเป็นน้ำอะไรก็ได้ เราควรเลือกน้ำที่สะอาด และอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย เพราะนอกจากจะช่วยกำจัดของเสียที่ตกค้างในร่างกายออกไปแล้ว แร่ธาตุที่ได้จากการดื่มน้ำ ยังช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วย นอกจากการใส่ใจเลือกน้ำดื่มแล้ว ยังควรให้ความสำคัญกับเรื่องการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อวัน ประมาณวันละ 2 ลิตร หรือประมาณ 8-10 แก้วนั่นเอง

 

เครื่องทำน้ำด่าง (อัลคาไลน์) ตราแมนเนเจอร์ (Alkaline Water Ionizer By ManNature)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก คมชัดลึก

 

ข้อถกเถียงเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องการดื่มน้ำอัลคาไลน์

     Ryan Andrews โค้ชของ Precision Nutrition อธิบายว่าร่างกายของคนเรามีกระบวนการในการควบคุมความเป็นกรดด่างอยู่อย่างสม่ำเสมอ และอวัยวะภายในของร่างกายก็มีความเป็นกรดด่างที่แตกต่างกัน แต่สำหรับนักกีฬาหรือผู้ออกกำลังกายอาจจะได้ประโยชน์จากการดื่มน้ำอัลคาไลน์บ้าง เพราะช่วยให้การไหลเวียนของโลหิตดี ลดปริมาณปัสสาวะและความเข้มข้นของสารละลายในเลือด (ซึ่งหากมีความเข้มข้นของพลาสมาในเลือดสูง จะมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลว)

 

     อย่างไรก็ดี ประโยชน์ที่ได้จากการดื่มน้ำอัลคาไลน์ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด แต่อาจจะค่อยๆ เกิดขึ้นแบบต้องใช้เวลา

Adsense SEOlnwza